Cashbag dùng tài khoản FacebookGoogle để đăng nhập, vì thế nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Cashbag, bạn có thể khôi phục lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn tại đây nếu bạn sử dụng Facebook để tạo tài khoản Cashbag, hoặc khôi phục lại mật khẩu tài khoản Google tại đây.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?