Để mời bạn bè cùng mua sắm với Cashbag, bạn chỉ cần gửi cho các cậu ấy mã mời bạn của bạn hoặc link đăng ký từ tài khoản của bạn.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?